Shea Butter

We sell Shea Butter chunks, Whipped Shea Butter & Shea Oil